A Szociális Gondozási Központ története

Az intézmény Öregek Napközi Otthonaként 1977. október 17-én 20 fő nappali ellátásával kezdte meg működését. Az otthonukban élő rászorultak ellátását egy gondozónő látta el. Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy milyen nagy az igény a napközi otthonos ellátásra, így a meglévő épület kicsinek bizonyult.

1980-ban a község megkapta az ÁFÉSZ-hez tartozó épületrészt.1983-ban 15 férőhelyes szállást nyújtó klub kezdte meg működését már "Hetes" rendszerben, mely azt jelentette, hogy a hét közben éjszakai bentlakást is biztosított a bejárók részére. Az étkeztetést a Hegyháti Vendéglő konyhája biztosította, a reggelit és a vacsorát a gondozónők helyben készítették el.

1989-ben ennek a továbbfejlesztésével valósulhatott meg az Idősek Házának átadása, melyben 11 lakás került kialakításra. Egy-egy lakrészhez szoba, vizesblokk és melegítőkonyha tartozott. Az idős emberek ragaszkodnak falujukhoz, környezetükhöz, családjuk közelségéhez, így már az átadás pillanatában kevésnek bizonyultak a lakások. Az ellátási formát 1989-ben egyszeri százötvenezer forint belépési díjjal majd a havi térítési díj megfizetésével lehetett igénybe venni. Kedveltté vált számukra ez az ellátási forma, mert állandó felügyeletet, ápolást biztosítottak a gondozónők, ez biztonságérzetüket fokozta. Saját lakrészét mindenki a megszokott bútoraival, kedvenc tárgyaival rendezhette be, így intézeti keretek között, de mégis mindenki megőrizhette függetlenségét és szabadságát. A törvényalkotók az ellátáshoz tartozó normatívát jelentősen lecsökkentették, mellyel ellehetetlenítették volna az intézmény további finanszírozását. Lehetővé tették az intézményben az emelt szintű lakószobák átminősítését, így az intézményben jelenleg alapszintű férőhely található.

Ezen változások szükségessé tették egy saját konyha kialakítását, ezért megvásárlásra került a szomszéd épület, mely a község hozzájárulásával és sok-sok társadalmi munkával 1991. február 25-én került átadásra, 120 adag főzését engedélyezték. Az intézmény saját kertjében megtermelt alapanyagokból, házias ételeket készítettek a szakácsnők.

A gépkocsi ekkor már nélkülözhetetlen volt az intézmény számára, mert mind többen igényelték az étel házhoz szállítását, a gondozottak beszállítását a klubba, a betegek szállítását szakellátásokra. Az idősek szállítását, az étel kiszállítását 1989-ben egy Barkasgépkocsival kezdték meg.

1991-1992-ben a középső épületrész átalakítása, tető felújítása történt, így komfortosabb, otthonosabb szobákban helyezték el a lakókat.

1994-ben az intézményt átminősítették Szociális Gondozási Központtá, amely az alábbi ellátásokat biztosította:

 • házi segítségnyújtás,
 • szociális étkeztetés,
 • nappali szociális ellátás és
 • egyéb szociális ellátás szállásnyújtással, részben emelt szinten.

1994-ben komfortosabb, mindkét oldalról nyitható Toyota típusú mikrobuszra cserélték a régi Barkast.

1997. december 21-én kerültek átadásra az emeleti lakrészek, ahol 6 szoba lett kialakítva és lehetővé vált házaspárok számára is, hogy lakrészt vásárolhassanak, valamint ugyanebben az évben a központi fűtést felváltotta a gázfűtés. Ekkorra az intézmény befogadó képessége elérte a 35 főt, mely a mai napig nem változott.

1999-ben az intézmény tevékenysége tovább bővült:

 • önálló szervezeti egységként kezdte meg működését a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.
 • (a már működő) szociális ellátás szállásnyújtással ápoló-gondozó rehabilitációs intézeti ellátás - emelt szintű
 • (a már működő) szociális ellátás szállásnyújtás nélkül (szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) ellátásokkal.

2000-ben került sor az intézményben saját mosoda kialakítására. Egy nagy teljesítményű mosógép és szárítógép vásárlására volt lehetőség.

2001-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával az intézményben több átalakítás is megvalósításra került. Az akadálymentes közlekedés egy része, az épület első részében található 2db 2 ágyas szoba felújítása a hozzátartozó vizesblokkal és az ebédlő kapott új arculatot. Az udvar parkosítása a lakókkal közösen, legnagyobb megelégedésükre ugyanekkor történt.

2002-ben a HACCP- rendszer bevezetése miatt szükségessé vált a konyha átalakítása, felújítása, ekkor új berendezések beszerzésére is lehetőség nyílt, így 150 adag étel elkészítésére kapott engedélyt az intézmény. Még ebben az évben pályázati segítséggel újabb mosógépet helyeztek üzembe, így a leadott ruhák legkésőbb másnapra tisztán, vasalva kerülnek vissza a gondozottakhoz.

2004-ben mozgáskorlátozott lakóink részére átadásra került egy új vizesblokk.

2005-bena konyha tetőszerkezetének felújítása készült el.

Demens betegek ellátását 2006. január 1-től biztosítja az intézmény a lakók részére.

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Gondozási Központ 2006. augusztus 1-től kiépítette a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (Megmentő Kht.) és 500-550 fő számára 24 órás felügyeletet biztosított. 2006. december 31. nappal az intézmény feladatai közül a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat átkerült a sásdi kistérségi társuláshoz. 2008-ban a Nagyközségi Önkormányzat pályázaton 12 millió forintért kisbuszt nyert, melyet a Gondozási Központ kapott meg mindennapi használatra. 2009. január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, majd február 1-től a házi segítségnyújtás feladat ellátása is átkerül a Sásdi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. 2009-ben megkezdődik az intézmény teljes akadálymentesítése.

38 millió forint támogatásból a régen várt lift is megvalósításra került, így az intézmény ugyanebben az évben megkapta a végleges működési engedélyét. Jelenlegi formáját 2010. év végén nyerte el. 13 millió forintból megtörtént a Gondozási Központban a nyílászárók cseréje, a tető felújítása, az épület szigetelése, valamint egy konyhai páraelszívó berendezés kiépítése. 2014. január 1.-től szervezeti átalakításon ment végbe az intézmény. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás szakfeladat (Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes, Alsómocsolád) településeken a Sásdi intézményből visszakerült a Mágocsi Gondozási Központhoz. 2014. április 1.-től új szakfeladattal bővült intézményünk tevékenységi köre demens személyek nappali ellátásával. 2015 novemberében beüzemelésre kerültek a "Mágocs Város Önkormányzatának energetikai fejlesztése" Európai Uniós támogatáson elnyert napelemei.

Az intézmény általános céljai:

 • A rászoruló emberek számára - szükségleteikhez igazodó - segítségnyújtás.
 • Valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátások biztosítása.
 • A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása.
 • A szakmai egységek munkájának összehangolása, koordinálása.
 • A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.
 • Szükséglet orientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása.

A fentieken túl a Gondozási Központ:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket,
 • javaslatot tesz egyes új gondozási módszerek alkalmazására, a meglévő szociális ellátások fejlesztésére
 • kezdeményezi az önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a működő ellátások szükség szerinti átalakítását
 • együttműködik a háziorvosi szolgálattal, körzeti védőnővel, otthonápoló szolgálattal, továbbá más személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel, egészségügyi intézménnyel
 • igény esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az igénybevevő részére
 • segíti a támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését segítséget nyújt az ellátást igénybevevőknek hivatalos ügyeik intézése.

EGYEDI  MODERN KÖRNYEZET! 

© 2016 Flashcomp
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!